23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2018/S 011-021607
Offentliggjort
17.01.2018
Udbudstype
Udbud efter forhandling

Udbyder

Ellevio AB

Opdateringer

Annullering
(06.02.2018)

50/130 kV ställverk i Dalarna


Ellevio AB

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Byggentreprenader

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1) Namn och adresser
Ellevio AB
556037–7326
Valhallavägen 203
Stockholm
115 53
Sverige
Kontaktperson: Kristoffer Andersson
Telefon: +46 708656741
E-post: Kristoffer.Andersson@partners.ellevio.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.ellevio.se

I.2) Gemensam upphandling
I.3) Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/fortum/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=34408
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/fortum/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=34408
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6) Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen:

50/130 kV ställverk i Dalarna

Referensnummer: UH-2018-6
II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod
45000000
II.1.3) Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4) Kort beskrivning:

4 st 130 kV-ställverk belägna i Dalarna. Gemensamt för alla 4 stationerna är att de ska byggas om på befintlig yta, i vissa fall något utökad ställverksyta för att rymma nya kontrolhus, och stora delar av stationerna kommer därför att vara i drift.

Två stycken tilldelningsbeslut:

Tilldelning 1:

Blyberg, planerad idrifttagning Q2, 2020.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk samt nytt 50 kV ställverk.

Spjutmo, planerad idrifttagning Q1, 2021.

Total rasering av befintligt 50 kV ställverk.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.

Tilldelning 2.

Långhag, planerad idrifttagning Q1, 2020.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.

Skedvi, planerad idrifttagning Q3, 2019.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.

Anbudsgivaren kan lämna anbud på ett eller flera anbudsobjekt.

FFU kommer att skickas till kvalificerade leverantörer via e-avrop.

II.1.5) Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 60 000 000.00 SEK
II.1.6) Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
Den upphandlande myndigheten förbehåller sig rätten att tilldela kontrakt genom att kombinera följande delkontrakt eller grupper av delkontrakt:

Tilldelning 1: Blyberg, Spjutmo.

Tilldelning 2: Långhag, Skedvi.

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Tilldelning 1: Blyberg, Spjutmo

Del nr: 1
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45000000
45317200
45317300
65300000
45315300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Blyberg, Spjutmo.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Med start 2018 ska 4 styck 130 kV-ställverk belägna i Dalarna byggas om i olika omfattning. Gemensamt för alla 4 stationerna är att de ska byggas om på befintligt yta, i vissa fall något utökad ställverksyta för att rymma nya kontrolhus, och stora delar av stationerna kommer därför att vara i drift. Därför kommer det även att krävas vissa provisoriska kopplingar för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt. De fyra stationerna är tätt sammankopplade, speciellt inom vardera tilldelning, vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.

Tilldelning 1:

Blyberg, planerad idrifttagning Q2, 2020.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk samt nytt 50 kV ställverk.

Ny kontrollanläggning i befintlig byggnad, och modifiering eller ny hjälpkraft.

Beredning av mark för infartsväg, ställverk och transformatorgrop.

2 nya ledningsspann över Dalälven.

Spjutmo, planerad idrifttagning Q1, 2021.

Total rasering av befintligt 50 kV ställverk.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.

Nytt kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft.

Beredning av mark för ställverk och transformatorgrop.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 40 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 30
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar
II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen:

Tilldelning 2: Långhag, Skedvi

Del nr: 2
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)
45000000
45317200
45317300
65300000
45315300
II.2.3) Plats för utförande
Nuts-kod: SE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Långhag, Skedvi.

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

Med start 2018 ska 4 styck 130 kV-ställverk belägna i Dalarna byggas om i olika omfattning. Gemensamt för alla 4 stationerna är att de ska byggas om på befintligt yta, i vissa fall något utökad ställverksyta för att rymma nya kontrolhus, och stora delar av stationerna kommer därför att vara i drift. Därför kommer det även att krävas vissa provisoriska kopplingar för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt. De fyra stationerna är tätt sammankopplade, speciellt inom vardera tilldelning, vilket innebär att samordningen mellan de stationerna blir extra viktig vid ett genomförande.

Tilldelning 2.

Långhag, planerad idrifttagning Q1, 2020.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.

Nytt kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft.

Beredning av mark för ställverk och modifiering av infartsväg till kontrollbyggnad.

Skedvi, planerad idrifttagning Q3, 2019.

Ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.

Nytt kontrollhus med ny kontrollanläggning och tillhörande hjälpkraft.

Beredning av mark för ställverk och modifiering av infartsväg till kontrollbyggnad.

II.2.5) Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6) Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2.7) Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 18
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.9) Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10) Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11) Information om optioner
Option: nej
II.2.12) Information om elektroniska kataloger
II.2.13) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14) Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1) Villkor för deltagande
III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3) Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4) Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5) Information om reserverade kontrakt
III.1.6) Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8) Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2) Villkor för kontraktet
III.2.2) Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3) Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning
IV.1.1) Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4) Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6) Information om elektronisk auktion
IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2) Administrativ information
IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 12/02/2018
IV.2.3) Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7) Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2) Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3) Kompletterande upplysningar:
VI.4) Överprövningsförfaranden
VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Stockholm
115 76
Sverige
Telefon: +46 8-56168000
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001

Internetadress:http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

VI.4.2) Behörigt organ vid medling
VI.4.3) Överprövning
VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5) Datum då meddelandet sänts:
15/01/2018

Send til en kollega

0.175