23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 223-463010
Offentliggjort
21.11.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
19.12.2017 Kl. 12:00

Addresse
https://permalink.mercell.com/76373142.aspx

Udbyder

Syddansk Erhvervsskole

Vindere

(29.05.2018)
H. Skjøde Knudsen A/S
Blækhatten 27
5220 Odense SØ

Ny bygning for IT og EL - genudbud


Syddansk Erhvervsskole

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Syddansk Erhvervsskole
35228616
Risingsvej 60
Odense
5000
Danmark
Kontaktperson: Mai Sloth
Telefon: +45 88191010
E-mail: misl@niras.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76373142.aspx

I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/76373142.aspx
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Danmark
E-mail: support.dk@mercell.com
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/76373142.aspx

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/76373142.aspx
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Syddansk Erhvervsskole — Ny bygning for IT og EL — genudbud.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
45000000
II.1.3) Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbuddet vedrører:

1. Etablering af ny bygning for IT og EL. Opgaven omhandler færdigprojektering og udførelse af en ny bygning til erhvervsuddannelserne indenfor IT og EL. Bygningen opføres på et areal, der delvist er eksisterende parkeringsplads og delvist bebygget med pavilloner, hvor begge dele nedlægges under nærværende entreprise.

Totalentreprenøren overtager projektet på byggeprogramniveau med vejledende bygningstegninger på dispositionsforslagsniveau. De vejledende tegninger viser, hvordan opgaven kan løses og designes, samt hvordan bygherre forventer rumfordeling og nærhedsprincipper løst.

2. Belægninger, der sikrer adgang til bygningen fra eksisterende veje og stier. Belægning omkring bygningen dimensioneres til kørsel med gaffeltruck o. lign.

3. Retablering af det resterende byggepladsareal så den fremstår som umiddelbart før etablering af byggeplads.

Opgaven udbydes i totalentreprise med en targetpris på 70 000 000 DKK ekskl. moms.

Tryk her https://permalink.mercell.com/76373142.aspx

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

 

Odense.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Udbuddet vedrører:

1. Etablering af ny bygning for IT og EL. Opgaven omhandler færdigprojektering og udførelse af en ny bygning til erhvervsuddannelserne indenfor IT og EL. Bygningen opføres på et areal, der delvist er eksisterende parkeringsplads og delvist bebygget med pavilloner, hvor begge dele nedlægges under nærværende entreprise.

Totalentreprenøren overtager projektet på byggeprogramniveau med vejledende bygningstegninger på dispositionsforslagsniveau. De vejledende tegninger viser, hvordan opgaven kan løses og designes, samt hvordan bygherre forventer rumfordeling og nærhedsprincipper løst. Totalentreprenøren forestår ud fra udbudsmaterialet færdigprojektering,

myndighedsbehandling og udførelse frem til mangelfri aflevering.

2. Belægninger, der sikrer adgang til bygningen fra eksisterende veje og stier. Belægning omkring bygningen dimensioneres til kørsel med gaffeltruck o. lign.

3. Retablering af det resterende byggepladsareal så den fremstår som umiddelbart før etablering af byggeplads.

Opgaven udbydes i totalentreprise med en targetpris på 70 000 000 DKK ekskl. moms.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Start: 22/02/2018
Slut: 06/05/2019
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Er der flere egnede ansøgere, vil bygherre foretagelse en udvælgelse af de bedst egnede. Udvælgelse vil blive foretaget på baggrund af referencer.

I vurderingen af referencerne vil bygherre lægge vægt på, at referencerne viser:

— at ansøger har erfaring som totalentreprenør,

— at ansøger har erfaring med opførelse af undervisningsbyggeri,

— at ansøger har erfaring med offentlige bygherrer, og

— at ansøgers referencer er fra projekter med en entreprisesum på over 45 000 000.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Stipulerede ydelser.

 

II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 19/12/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 17/01/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til lbk nr. 593 af 2.6.2016 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/11/2017

Send til en kollega

0.184