Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 181-371106
Offentliggjort
21.09.2017
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Fredericia Kommune

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Plejen i Fredericia Kommune


Fredericia Kommune

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Fredericia Kommune
69116418
Gothersgade 20
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Jesper Kristian Bonde
Telefon: +45 72107385
E-mail: jesper.bonde@fredericia.dk
NUTS-kode: DK03

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://permalink.mercell.com/66662034.aspx

Internetadresse for køberprofilen: http://www.fredericia.dk/

I.2) Fælles udbud
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Plejen i Fredericia Kommune.

II.1.2) Hoved-CPV-kode
76211100
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning som puljetøj med ud- og indscanning inkl. alarm og ressourcestyringssystem.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 17 400 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
18100000
18200000
18300000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK032
Hovedudførelsessted:

Fredericia.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

Fredericia Kommune udbyder den komplette opgave med leje og vask af plejens arbejdsbeklædning som puljetøj, samt logistikken mellem vaskeri og kommunens pt. 11 udleveringssteder.

Aftalen omfatter pt. ca. 800 fuldtidsansatte + afløsere. Herudover ønskes et elektronisk system, der gør det nemmere at styre, kontrollere og eventuelt løbende tilpasse puljen.

Målet er at opnå en høj kvalitetsmæssig løsning, der effektiviserer og forenkler hele processen i og omkring arbejdsbeklædning og at personalet fremstår ensartet i en funktionel arbejdsbeklædning.

Fredericia Kommune har i dag med et relativt bredt sortiment af arbejdsbeklædning. Hver medarbejder har individuelt tøj. Dette ønskes ændret, så der med den nye løsningsmodel indføres et smalt sortiment af puljetøj, der udelukkende sorterer på model og størrelse jf. kravspecifikationen i bilag 1. Der ønskes en markant indsnævring og løbende »trimning« af sortimentet, så dette altid er tilpasset, og dermed så tæt på optimalt som muligt. Fredericia Kommune ønsker derfor at indgå i et tæt samarbejde med leverandøren, hvor leverandøren sikrer at der er tilstrækkelige mængder beklædning, men samtidig sikrer, at der ikke opstår unødvendigt lager.

Den ønskede løsningsmodel adskiller sig på mange områder væsentligt fra kommunens eksisterende løsning, og der må forventes en implementeringsfase som Fredericia Kommune og vindende leverandør i fællesskab endeligt tilrettelægger og gennemfører, dog med det mindstekrav at fuld implementering af system skal være gennemført pr. 30.10.2017 hvor alle enheder er færdigopsat og klar til test ligesom evt. nødvendig uddannelse af tøjansvarlige er afviklet af Leverandøren. Leveringen af tøj påbegyndes pr. 1.12.2017.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet og funktionalitet / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Service / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Implementering / Vægtning: 5
Pris - Vægtning: 50
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Aftalen indeholder 1 option af 12 måneders varighed.

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 053-098034
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Betegnelse:

Vask og leje af arbejdsbeklædning til Plejen i Fredericia Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
21/08/2017
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
DFD
Dyregårdsvej 1
Skovlunde
2740
Danmark
Telefon: +45 39750211
E-mail: salg@dfd.dk
Fax: +45 39750225
NUTS-kode: DK012
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 17 400 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291000
E-mail: klfu@erst.dk
Fax: +45 33307799

Internetadresse:http://www.klfu.dk

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. som senest ændret ved lov nr. 511 af 27.5.2013 gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/09/2017

Send til en kollega

0.108