Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 179-366687
Offentliggjort
19.09.2017
Udbudstype
Begrænset udbud

Spørgsmål

Til
04.10.2017

Addresse
Bisgaard|Ejsing ApS
att: TueBisgaard Jensen
mail tue@bisgaardejsing.dk

Anmodning om deltagelse

Til
14.10.2017 Kl. 12:00

Addresse
Bisgaard|Ejsing
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
8000 Aarhus C.
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk

Udbyder

Boligselskabet Sct. Jørgen

Rammeaftale omfattende teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeri - Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Al2bolig, Aarhus


Boligselskabet Sct. Jørgen

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Boligselskabet Sct. Jørgen
45724719
Brovej 18
Viborg
8800
Danmark
Kontaktperson: Charlotte Bruland
Telefon: +45 87925925
E-mail: chbr@bsjviborg.dk
NUTS-kode: DK04

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.bsjviborg.dk

I.1) Navn og adresser
AL2Bolig
39745216
Langkærvej 2F
Tilst
8381
Danmark
Kontaktperson: Per Kinly
Telefon: +45 60294144
E-mail: pk@al2bolig.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.al2bolig.dk

I.2) Fælles udbud
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rqvcvyonhl
Yderligere oplysninger fås på anden adresse:
Bisgaard|Ejsing ApS
37875538
Rosenkrantzgade 23
Aarhus C
8000
Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til følgende adresse:
Bisgaard|Ejsing
37875538
Rosenkrantzgade 23, 4. sal
Aarhus C.
8000
Danmark
Kontaktperson: Tue Bisgaard Jensen
Telefon: +45 23408562
E-mail: tue@bisgaardejsing.dk
NUTS-kode: DK042

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.bisgaardejsing.dk

I.4) Type ordregivende myndighed
Anden type: alment boligselskab
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg og Al2bolig, Aarhus. Udbud af rammeaftale omfattende teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeri.

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Rammeaftalen forventes at blive anvendt som grundlag for miniudbud omfattende teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeri af støttet byggeri ( ungdomsboliger, familieboliger og ældre-/plejeboliger). Opgaverne vil omfatte totalrådgivning, men også færdigprojektering, udbud og opfølgning under byggeri på baggrund af anden rådgivers indledende programmering og projektering. Det forventes at ca. 30-40 000 m² boliger vil blive omfattet.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK04
Hovedudførelsessted:

 

Viborg, Midtjylland

Aarhus, Østjylland.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Se II.1.4).

 

II.2.5) Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 25 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 7
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Se udbudsmaterialet.

Der vil blive prækvalificeret 7 ansøgere blandt ansøgerne. Ved udvælgelsen vil der primært blive lagt vægt på at ansøger/ansøgerteamet har erfaring fra lignende opgaver og at ansøgerteamet kan varetage de forventede rådgivningsydelser indenfor rammeaftalen. Erfaring dokumenteres ved referencer.

Samtidig vil der blive lagt vægt på at ansøger/ansøgertemaet har en tilstrækkelig bemanding og økonomisk soliditet til at løfte opgaver indenfor rammeaftalen.

Ved udvælgelsen vil der blive vurderet på forholdet mellem relevante referencer og samlet omsætning. Dette således at små og mellemstore ansøgere også har en chance.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Se i udbudsmaterialet.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 14/10/2017
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 20/10/2017
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Al information i prækvalifikationsperioden vil kunne findes på http://www.ibinder.dk, https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=rqvcvyonhl

Eventuelle spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal rettes skriftlig til Bisgaard|Ejsing ApS, att: TueBisgaard Jensen på mail tue@bisgaardejsing.dk

Ansøgning om prækvalifikation skal sendes digitalt til Bisgaard|Ejsing ApS, att: Tue Bisgaard Jensen på mail tue@bisgaardejsing.dk senest den 14.10.2017 kl. 12:00.

Ansøgningen skal omfatte følgende:

1. Præsentations- og motivationsbrev på maks. 2 sider (PDF)

2. Udfyldt ESPD ( PDF og XML).

3. Referenceblade, maks. 8 stk. (PDF)

Spørgsmål i prækvalifikationsperioden skal fremsættes skriftligt pr. mail til tue@bisgaardejsing.dk senest den 4.10.2017. Svar på relevante spørgsmål vil blive offentliggjort senest den 8.10.2017 på ibinder, hvor det øvrige udbudsmateriale forefindes.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 35291095
E-mail: klfu@erst.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Ingen
Ingen
Danmark
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

Klage over ikke at blive prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en rammeaftale.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagens indbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen.

I forbindelse med klage skal betales et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/09/2017

Send til en kollega

0.1