Fakta om udbudet

EU-nr
2017/S 177-363283
Offentliggjort
Udbudstype
Offentligt udbud

Udbyder

Energinet.dk

Rådgiver til naturkortlægning og vurdering til brug for VVM-redegørelse for landsdelen af Baltic Pipe-projektet


Energinet.dk

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter – forsyningsvirksomhed

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Direktiv 2014/25/EU

Del I: Ordregivende enhed

I.1) Navn og adresser
Energinet.dk
28980671
Tonne Kjærsvej 65
Fredericia
7000
Danmark
Kontaktperson: Helle Barløse
Telefon: +45 70102244
E-mail: indkob@energinet.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008

I.2) Fælles udbud
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.6) Hovedaktivitet
Elektricitet

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Rådgiver til naturkortlægning og vurdering til brug for VVM-redegørelse for landsdelen af Baltic Pipe-projektet.

 

Sagsnr.: 17/05247
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71313000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Naturkortlægning af de lokaliteter, der kan blive påvirket af projektet, som er etablering af en ny gasledning på tværs af landet mellem Varde og Faxe kommuner, ved anvendelse af DCEs § 3 skemaer mv. Herudover kortlægning af potentiale for bilag IV-arter mv. Indledende vurdering af lokaliteters sårbarhed og mulige påvirkninger, samt forslag til afværgeforanstaltninger. Tæt dialog med Energinet undervejs idet det præcise omfang af feltundersøgelserne først fastlægges efter indgåelse af kontrakt. Energinet forventer som udgangspunkt at der skal undersøges omkring 200 lokaliteter fordelt mellem det sydlige/centrale Jylland, Fyn og Sjælland.

 

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71313400
71313440
90713000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK
Hovedudførelsessted:

 

Projektet omfatter nedgravning af en gasledning på tværs af Danmark fra Vesterhavet i Varde Kommune, over Fyn og Sjælland til Østersøen i Faxe eller Stevns Kommune.

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Den udbudte opgave består af kortlægning af naturarealer og potentiale for bilag IV-arter indenfor et givent projektområde. De konkrete områder der skal undersøges forventes først fastlagt ved opgavens start.

Registreringer og vurderinger af lokaliteter forventes udført i perioden ultimo august — oktober 2017, men der skal også påregnes efterfølgende supplerende registreringer og vurderinger af lokaliteter i foråret 2018.

Resultat af kortlægning og tilhørende kort skal udfærdiges i en rapport, som vil fungere som baggrundsrapport til selve VVM-redegørelsen.

Kontrakten består af 3 delopgaver baseret på 3 forskellige lokaliteter:

1) Rådgiver til naturkortlægning og vurdering til brug for VVM-redegørelse for landsdelen af Baltic Pipe projektet — Jyllland

2) Rådgiver til naturkortlægning og vurdering til brug for VVM-redegørelse for landsdelen af Baltic Pipe projektet — Fyn

3) Rådgiver til naturkortlægning og vurdering til brug for VVM-redegørelse for landsdelen af Baltic Pipe projektet — Sjælland.

 

II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

 

Delopgave 1 — Jylland: Option 1: indtastning af indsamlet registreringsdata i Miljøportalen.

Delopgave 2 — Fyn: Option 2: indtastning af indsamlet registreringsdata i Miljøportalen.

Delopgave 3 — Sjælland: Option 3: indtastning af indsamlet registreringsdata i Miljøportalen.

 

II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: Ja projektet er et PCI projekt — mulighed for EU støtte
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2017/S 130-266572
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en vejledende periodisk bekendtgørelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 1
Betegnelse:

 

Rådgiver til naturkortlægning og vurdering til brug for VVM-redegørelse for landsdelen af Baltic Pipe-projektet

 

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
29/08/2017
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Amphi Consult v Martin Hesselsøe ApS
32278094
Niels Jernes Vej 10
Aalborg Ø
9220
Danmark
E-mail: mh@amphi.dk
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
V.2.5) Oplysninger om underentreprise
V.2.6) Pris, der er betalt for lejlighedskøb

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

 

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD (European Single Procurement Document) udfyldes. ESPD'et til denne udbudsproces kan findes i prækvalifikationsmaterialet i EU-Supply.

For at bruge ESPD'et, gør venligst følgende:

— Gem XML filen på din computer, eksempelvis på skrivebordet

— Åben linket https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome

— Vælg det foretrukne sprog

— Vælg »Jeg er en økonomisk aktør«

— Vælg »Importer ESPD«

— Upload XML versionen af ESPD'et fra skrivebordet

— Vælg det land virksomheden er lokaliseret i

— Udfyld ESPD'et med de oplysninger, som er angivet I udbudsbekendtgørelsen

— Efter færdiggørelsen af ESPD'et, print ESPD'et ud som pdf og gem på din computer

— Upload pdf versionen af ESPD'et til »Mine svar« i EU-Supply som jeres anmodning om deltagelse i denne prækvalifikation.

Bemærk venligst følgende:

— En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: »Oplysninger om den økonomiske aktør« og del III: »Udelukkelsesgrunde« samt relevant information vedrørende del IV: »Udvælgelseskriterier« og Del V: »Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere«. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

— Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

 

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse:https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt

2. inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse:http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/09/2017

Send til en kollega

0.096