23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 145-357383
Offentliggjort
29.07.2020
Udbudstype
Resultat

Udbyder

Miljøstyrelsen

Indsamling af råstofboringer i Nordsøen, 2020


Miljøstyrelsen

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Miljøstyrelsen
CVR-nummer: 25798376
Postadresse: Tolderlundsvej 5
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontaktperson: Laura Addington
E-mail: lauad@mst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.mst.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.4) Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5) Hovedaktivitet
Miljø

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

Indsamling af råstofboringer i Nordsøen, 2020

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71351730 Geologisk efterforskning
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

For at få så kvalificeret viden om råstofressourcerne som muligt foretager Miljøstyrelsen hvert år en kortlægning af råstoffer i danske farvande. I Nordsøen indvindes der primært grove kvalitetsmaterialer på Jyske Rev samt sand til kystsikring af den jyske vestkyst. For at sikre forsyningen af disse materialer vil Miljøstyrelsen forestå råstofkortlægning i Nordsøen og Skagerrak i 2020. Gennem indsamling af prøveboringer ønsker Miljøstyrelsen at øge viden om mulige råstofforekomster i Nordsøen. Denne viden skal danne grundlag for bæredygtig forvaltningen af havets råstofressourcer.

Miljøstyrelsen har udpeget 343 borepositioner i Nordsøen, hvoraf der ønskes indsamlet flest muligt. Tilbudsgiver skal tilbyde indsamling af det antal råstofboringer, der kan gennemføres inden for det faste budget. Af det tilbudte antal råstofboringer vil op til 20 borepositioner først blive udpeget under boretogtet.

Udbuddet gennemføres som en omvendt licitation, hvor vederlaget er fastsat på forhånd.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71351730 Geologisk efterforskning
71351913 Geologiske efterforskningstjenester
90700000 Tjenester på miljøområdet
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK041 Vestjylland
Hovedudførelsessted:

Nordsøen

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

GEUS har i en rapport til Miljøstyrelsen udpeget 343 anbefalede borepositioner, og Miljøstyrelsen ønsker, at der inden for et fast budget på 2,0 mio. DKK ekskl. moms indsamles råstofboringer på flest mulige anbefalede positioner. Det forventes ikke, at der kan indsamles råstofboringer på samtlige anbefalede borepositioner og Miljøstyrelsen vil derfor udarbejde en prioritering af de anbefalede positioner, inden kontrakten med tilbudsgiver underskrives. Prioriteringen vil ikke have væsentlig betydning for fordelingen af borepositioner og tilbudsgiver skal således antage, at borepositionerne efter den endelige prioritering vil være jævnt fordelt inden for undersøgelsesområderne.

Der skal tilbyde indsamling af det antal råstofboringer, der efter tilbudsgivers opfattelse kan gennemføres inden for et fast budget på 2,0 mio. DKK ekskl. moms. Af det tilbudte antal råstofboringer vil op til 20 borepositioner blive udpeget under boretogtet af Miljøstyrelsens repræsentanter ombord fra GEUS, mens den resterende del af det tilbudte antal råstofboringerne skal udføres på borepositioner i vedlagte GIS-filer, bilag 1.c og som beskrevet i bilag 1.a. Borepositioner udpeget under boretogtet vil blive placeret inden for samme områder som de allerede udpegede borepositioner og på en sådan måde, at transitsejlads ikke øges væsentligt.

Opgaven består således i indsamling af det tilbudte antal råstofboringer i Nordsøen. Til løsning af opgaven skal tilbudsgiver tilbyde et surveyfartøj inkl. mandskab, samt boreudstyr og personale med den nødvendige viden og erfaring til at betjene dette. Det er tilbudsgivers ansvar at sikre, at surveyfartøjet er velegnet til indsamling af råstofboringer og indrettet til optimal mobilisering af udstyret med hensyn til vejrstabilitet, samt at det tilbudte fartøj er rustet til at udføre surveyet i hele det definerede surveyområde og inden for den aktuelle tidsperiode.

Miljøstyrelsen stiller krav om, at 2 repræsentanter fra GEUS deltager i togtet for at sikre, at prøveboringerne udføres på rette position og når de geologiske lag der er målet med undersøgelsen. Lønomkostninger til Miljøstyrelsens repræsentanter fra GEUS skal ikke medtages i tilbuddet; dog skal udgifter til kost og logi under togt medregnes.

Opgaven udbydes som en omvendt licitation, hvor vederlaget for håndteringen af kontrakten er fastsat på forhånd (2 mio. DKK). Der vil således ikke blive evalueret på pris i forbindelse med evalueringen af indkomne tilbud.

II.2.5) Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Antal boringer / Vægtning: 40
Kvalitetskriterium - Navn: Udstyr / Vægtning: 30
Kvalitetskriterium - Navn: Faglige kompetencer / Vægtning: 15
Kvalitetskriterium - Navn: Tidsplan / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 0
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Kontrakten er ikke opdelt i særskilte delkontrakter, jf. udbudsbekendtgørelsens punkt II.1.6)., da ordregiver af administrationsmæssige hensyn ønsker, at kontrakten varetages af en og samme leverandør. Endvidere vil opdeling i delaftaler medføre risiko for, at ordregiver pålægges betydelige merudgifter, da der i så fald skal betales for 2 eller flere fartøjer, udstyrspakker og mandskab for at opnå fuld kontraktopfyldelse.

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 089-212555
IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2) Kontrakttildeling
V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten:
02/07/2020
V.2.2) Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3) Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
CVR-nummer: 55145016
Postadresse: Øster Voldgade 10
By: Odense C
NUTS-kode: DK031 Fyn
Postnummer: 5000
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 000 000.00 DKK
V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger:

ESPD skal udfyldes og afleveres direkte via det elektroniske udbudssystem, TenderKONNECT.

Ud over de obligatoriske udelukkelsesgrunde har ordregiver valgt at gøre brug af den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 vedrørende konkurs, insolvens, likvidationsbehandling, aktiver der administreres af en kurator, tvangsakkord, indstillet erhvervsvirksomhed eller tilsvarende situation.

Ordregiver forbeholder sig retten til at anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5 og 6, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.

VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til § 7, stk. 2 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2. juni 2016 om Klagenævnet for Udbud (i det følgende benævnt ”Lov om Klagenævnet for Udbud”), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over udbud eller beslutninger omfattet af udbudslovens afsnit II eller III eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, som ikke er omfattet af stk. 1, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 20 kalenderdage fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, jf. udbudslovens § 171, stk. 2, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen.

2) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

3) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

4) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. § 2, stk. 2, eller udbudslovens § 171, stk. 4.

5) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2, 2. pkt.

En klage over at ordregiveren i strid med udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren i henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 4 har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4 skal klageren senest samtidig med, at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 3, stk. 1. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: www.naevneneshus.dk

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
27/07/2020

Send til en kollega

0.047