23948sdkhjf

Fakta om udbudet

EU-nr
2020/S 098-234495
Offentliggjort
20.05.2020
Udbudstype
Begrænset udbud

Anmodning om deltagelse

Til
22.06.2020 Kl. 12:00

Udbyder

Boligforeningen Århus Omegn

Rammeaftaler om totalrådgivning


Boligforeningen Århus Omegn

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:


Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser
Officielt navn: Boligforeningen Århus Omegn
CVR-nummer: 45861317
Postadresse: Viby J
By: Aarhus
NUTS-kode: DK042
Postnummer: 8260
Land: Danmark
Kontaktperson: Morten Buhrkall
E-mail: morten@aarhusomegn.dk
Telefon: +45 87344185

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.aarhusomegn.dk

I.2) Information om fælles indkøb
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://portal.iprojekt.dk/link/rammeaftaler-om-totalraadgivning-BAAO
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4) Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5) Hovedaktivitet
Boliger og offentlige faciliteter

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse:

 

Udbud af rammeaftaler om totalrådgivning

 

II.1.2) Hoved-CPV-kode
71000000
II.1.3) Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4) Kort beskrivelse:

 

Udbud af rammeaftaler om totalrådgivning.

Den udbudte rammeaftale omfatter totalrådgivning i bred forstand til den almene boligorganisation, Boligforeningen Århus omegn, i forbindelse med boligforeningens varetagelse af sine formål i henhold til lovens regler for almene boliger.

 

II.1.5) Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.1.6) Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse:
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
71200000
71300000
71400000
71500000
II.2.3) Udførelsessted
NUTS-kode: DK042
Hovedudførelsessted:

 

Aarhus

 

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

 

Boligforeningen Århus omegn er en almen boligorganisation, der administrerer ca. 3 000 lejemål fordelt på 17 boligafdelinger. Boligforeningens formål er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med lovens regler for almene boliger. Boligerne spænder fra etagebyggeri til et-plans-huse og består af både familieboliger og ungdomsboliger.

Den udbudte rammeaftale omfatter totalrådgivning i bred forstand i forbindelse med boligforeningens varetagelse af ovenstående formål. Rammeaftalen omfatter således såvel større som mindre opgaver i forbindelse med løbende vedligehold (herunder vedligehold af udenomsarealer), nybyggeri og renovering.

Rammeaftalen forventes anvendt til projekter og opgaver til en samlet værdi af ca. 25-50 mio. DKK i løbet af den næste 4-årige periode.

 

II.2.5) Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer / Vægtning: 80
Pris - Vægtning: 20
II.2.6) Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 50 000 000.00 DKK
II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9) Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 8
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

 

Ved udvælgelsen blandt de egnede og kvalificerede ansøgere vil ordregiver vælge de 8 ansøgere, der opfylder mindstekravene for deltagelse og som herudover i lyset af den udbudte opgave har den bedste tekniske og faglige formåen.

Ved vurderingen vil ordregiver særligt lægge vægt på, at ansøgerne via referencer kan dokumentere erfaring med:

- Totalrådgivning i forbindelse med nyopførelse af almene boliger

- Totalrådgivning i forbindelse med renovering og løbende vedligehold af almene boliger samt udenomsarealer.

Ordregiver vil herudover lægge vægt på, at ansøgerne via referencerne dokumenterer levering af projekter inden for alment byggeri af høj arkitektonisk værdi dokumenteret ved, at projekterne er præmierede eller indstillet til arkitekturpriser.

Såfremt ansøger består af et rådgiverteam, vil ordregiver tillige lægge vægt på, om rådgiverteamet har arbejdet sammen om nogle af de anførte referencer.

Ansøger skal derfor ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C oplyse om maksimalt 8 referencer fra de seneste 5 år, der i videst muligt omfang dokumenterer erfaring med ovenstående emner. For at opfylde mindstekravene til teknisk og faglig formåen skal ansøger dog fremvise min. 2 afsluttede referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter, jf. udbudsbekendtgørelsens pkt. III.1.3).

Oplyser ansøgeren referencer i form af projekter, der er udført i henhold til en rammeaftale, vil enhver af et sådant konkret projekt tælle som én reference. En rammeaftale i sig selv, hvor der ikke er udført konkrete projekter, vil ikke tælle som en reference.

Hvis ansøger støtter sin tekniske og faglige formåen på andre virksomheders formåen, herunder eventuelle underrådgiveres formåen, kan der stadig maksimalt oplyses om i alt 8 referencer inkl. referencer fra disse andre virksomheder.

Oplyser ansøgeren om mere end 8 referencer, vil det være de første 10 referencer, der indgår i bedømmelsen af ansøgningen.

 

II.2.10) Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11) Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.12) Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14) Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.1) Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

 

Ansøger skal aflevere et fælles europæisk udbudsdokument (ESPD). I ESPD'en skal ansøgeren afgive erklæring om følgende forhold:

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 135, stk. 1-3 (obligatoriske udelukkelsesgrunde om deltagelse i kriminel organisation, bestikkelse, svig, terrorhandling, hvidvaskning, børnearbejde, ubetalt forfalden gæld mv.), og

— Hvorvidt ansøgeren er omfattet af udelukkelsesgrundene i udbudslovens § 137.

Ordregiver kan kun tage erklæringer i betragtning, som afgives i ESPD'en, jf. udbudslovens § 148.

Ved sammenslutninger af ansøgere (konsortier) skal hver enkelt deltager i sammenslutningen vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

Hvis ansøgeren baserer sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen og/eller tekniske og faglige formåen, skal hver enkelt af disse enheder vedlægge et særskilt ESPD, som omfatter ovennævnte erklæringer.

 

III.1.2) Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den finansielle og økonomiske formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. B. Egenkapital skal udfyldes i feltet "Øvrige økonomiske og finansielle krav".

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

A) En positiv egenkapital i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

B) En omsætning på minimum 10 mio. DKK i hvert af de seneste 2 afsluttede og reviderede regnskabsår.

Hvis oplysningerne vedrørende omsætning og egenkapital ikke er til rådighed for hele den periode, der anmodes om, angives den dato, hvor ansøger blev etableret eller startede sin virksomhed samt oplysninger om omsætning og egenkapital for den periode.

 

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

 

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet for den tekniske og faglige formåen sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C.

Oplysningerne angivet i ESPD-dokumentet om referencer kan suppleres i et særligt referencebilag, der uploades sammen med ESPD-dokumentet. Såfremt denne fremgangsmåde anvendes, bør der henvises til referencebilaget i ESPD-dokumentet.

 

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

 

Det er et mindstekrav, at ansøgeren kan fremvise min. 2 afsluttede referencer fra de seneste 3 år med opfyldelse af aftaler af lignende karakter. En reference anses for afsluttet ved byggeriets aflevering i AB 18’s forstand.

Ved aftaler af lignende karakter forstås aftaler med en værdi på min. 1 mio. DKK ekskl. moms indeholdende følgende ydelser:

- Levering af totalrådgivning i forbindelse med renovering eller nybyggeri af almene boliger.

Bekræftelse af opfyldelse af mindstekravet sker ved udfyldelse af ESPD-dokumentets del IV, pkt. C med angivelse af:

- Beskrivelse af projektet, af egne ydelser i forbindelse med projektet og status på projektet (herunder om det er afleveret)

- Projektets omfang

- Aftalens værdi ekskl. moms

- Udførelsesperiode (start og sluttidspunkt)

- Kontaktoplysninger på bygherre/kunde.

 

III.1.5) Oplysning om reserverede kontrakter
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2) Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3) Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse
IV.1.1) Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
Højeste antal påtænkte deltagere i rammeaftalen: 4
IV.1.4) Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2) Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/06/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3) Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 03/07/2020
IV.2.4) Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6) Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
IV.2.7) Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2) Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3) Yderligere oplysninger:
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: nh@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

 

I henhold til LBK nr. 593 af 2. juni 2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

3) Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

 

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: København
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/05/2020

Send til en kollega

0.079