23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Højspændingsstation

Holstebro Byråd har vedtaget Lokalplan nr. 1184 for et område til tekniske anlæg ved Idomlund og et tilhørende kommuneplantillæg endeligt.

Lokalplanen muliggør en udbygning af den eksisterende højspændingsstation ved Idomlund i området mellem Idomlundvej og Ringkøbingvej. Udvidelse af Idomlund Station er en opgave, der er pålagt Energinet af Staten som led i den grønne omstilling.

Målet er, at Idomlund Station fremover både skal være i stand til at modtage VE-strøm fra forskellige kilder og videredistribuere VE-strømmen via enten de eksisterende 60 kV, 150 kV og 400 kV luftledninger eller de kommende 400 kV luftledninger til Tyskland.

Kloakseparering

Viborg Byråd har vedtaget Tillæg nr. 13 til Spildevandsplan 2019 endeligt.

Tillægget danner grundlag for, at en del af fælleskloakken i Stoholm kan omlægges til separatkloak.

Området afleder spildevand til Stoholm Renseanlæg. Separering er nødvendigt for at mindske mængden af vand, der skal afledes til renseanlægget. Regnvandet fra Stoholm afledes til nyt regnvandsbassin placeret på en del af ejendommen Hammeren 5. Fra regnvandsbassinet afledes regnvandet via eksisterende ledning til Afløbsgrøft Grønkær.

I forbindelse med omlægningen fra fælles- til separatkloak skal grundejer omlægge kloaksystemet på egen grund, så husspildevand fortsat afledes til renseanlæg, mens tag- og overfladevand fremadrettet afledes til udledning via regnvandssystemet eller nedsivning på egen grund.

Solceller

Norddjurs Kommune har modtaget to ansøgninger for opstilling af solceller ved Søby.

Den ene kommer fra Better Energy A/S, som har ansøgt om tilladelse til etablering og opstart af planlægningen for en solcellepark med et samlet projektområde på i alt 89 hektar.

Norddjurs Kommunalbestyrelse besluttede i sommer at igangsætte planlægningen for projektet, og på sit seneste møde har kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for opstillingen af solcelleanlægget.

Den anden ansøgning kommer fra Orange Green Solutions, som har ansøgt om tilladelse til etablering og opstart af planlægningen for en solcellepark med et samlet projektområde på i alt 60 hektar.

Også i denne sag har Norddjurs tidligere besluttet at igangsætte planlægningen, og ligeledes efterfølgende besluttet, at der skal udarbejdes en VVM-redegørelse for opstillingen af solcelleanlægget.

Havvandsvarmepumpe

Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har godkendt en ansøgning fra Hofor om etablering af en 20 MW eldreven havvandsvarmepumpe i en ny varmepumpe- og fjernkølecentral i Kranparken, Nordhavn.

Etableringen af varmepumpen vil bidrage til at levere billigere og mere miljøvenlig fjernvarme sammenlignet med i dag. Projektet forventes at fortrænge brugen af både biomasse og naturgas i det samlede fjernvarmesystem, ligesom projektet forventes at medvirke til at reducere drivhusgasudledningen og anden luftforurening i hovedstadsområdet.

Kloakarbejde

Rebild Byråd har vedtaget tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2018-2029. Ny pumpeledning til Mariagerfjord Renseanlæg i høring.

Læs også: Huscompagniets topchef vil bevise firmaets værd efter børsnotering

I forbindelse med nedlæggelse af renseanlæg i Aars i Vesthimmerlands Kommune og renseanlæg i Nørager og andre byer i Rebild Kommune, skal der i stedet etableres pumpestationer og pumpeledning.

Spildevandet fra Aars og Nørager skal føres i ny pumpeledning til Mariagerfjord Renseanlæg i Mariagerfjord Kommune.

Ledningen skal føres ind over kommunegrænsen mellem Vesthimmerlands Kommune og Rebild Kommune, primært langs Aggersundvej, som den i store træk følger til Nørager og derfra videre langs Løgstørvej, hvorefter ledningen krydser over kommunegrænsen mellem Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune.

Den nye ledning tilsluttes Mariagerfjord Vands eksisterende ledningsnet i Tobberup nordvest for Hobro.

De renseanlæg, der i første omgang nedlægges i i Rebild Kommune er Aarestrup, Haverslev, Nørager, Binderup og Borremose. Senere vil også Stenild Renseanlæg blive nedlagt.

De fælleskloakerede oplande i de pågældende byer skal separatkloakeres, og det netop vedtagne spildevandstillæg fastsætter rammerne for omkloakering samt forholdene vedrørende nedlæggelse af førnævnte renseanlæg og afledning af spildevandet til Mariagerfjord Renseanlæg.

I forbindelse med erhvervelse af arealer til spildevandsanlæg, kan der opstå behov for ekspropriation.

Fjernvarmeforsyning

Vinderup Varmeværk har fremsendt et projektforslag for fjernvarmeforsyning af Rydhave Slots Efterskole til Holstebro Kommune, hvor det for nylig blev godkendt af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget.

Projektforslaget er udarbejdet på baggrund af henvendelse fra efterskolen, der ønsker fjernvarmeforsyning.

For at forsyne skolen med fjernvarme fra Vinderup Varmeværk skal der etableres cirka 2.500 meter forsyningsledning til efterskolen. Forsyningsledningen forventes etableret samtidig med en ny vandledning.

Projektforslaget sendes i høring i fire uger hos de berørte parter, og såfremt der ikke kommer bemærkninger/indsigelser til projektforslaget, er Teknik og Miljø bemyndiget til at meddele endelig godkendelse af projektet.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.078