23948sdkhjf

Nye energiprojekter på vej

Nedlægning af elkabel i sø

Viborg Kommune har givet Elnet Midt tilladelse til krydsning af Nørresø med et nyt 10 kV elkabel.

Krydsningen udføres ved at kablet graves ned i brinken fra Asmildhøjen og derefter spules ned i søbunden ud til cirka 25 meter fra bredden i en spuledybde på 80-100 cm. Fra søbredden ved Sct. Kjelds Gade vil ledningen også blive spulet ned cirka 25 meter fra bredden i en spuledybde på 80-100 cm. På den resterende del vil elkablet blive lagt på søbunden, hvor den med tiden forventes at synke ned i dyndet. Efterfølgende vil ansøger reetablere brinken.

Baggrunden for projektet er, at der er kabelfejl på et eksisterende 10 kV elkabel.

Afgørelsen kan påklages frem til 11. december.

Varmeforsyning

Nysted Varmeværk A.m.b.a. har søgt Guldborgsund Kommune om forhåndsgodkendelse af kommunegaranti for et lån på 3.500.000 kr. til finansiering af ny rørstrækning på 1,8 km mellem Nysted Varmeværk og Nysted Bioenergi, og den kom i hus, da Guldborgsund Byråd forleden holdt møde.

Den nye rørstrækning skal sikre, at der kan overføres mere overskudsvarme fra Nysted Bioenergi til Nysted Varmeværk.

Projektet forventes gennemført fra ultimo 2020 til primo 2021.

Styret underboring

Viborg Kommune har givet Nordkabel A/S tilladelse til krydsning af Kolbæk ved Viborg med 10 kV mellemspændingskabel ved styret underboring.

Ansøger ønsker at udføre krydsningen i efteråret/vinter 2020.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 14. december.

Skybrudsledning

Horsens Kommune har meddelt tilladelse til udledning af skybrudsvand fra området omkring Strandpromenaden til Horsens Fjord.

Skybrudsledningen etableres for at afhjælpe problemer med vand på terræn i området omkring Niels Gyldings Gade og Strandpromenaden. Strandpromenaden er i dag stærkt belastet af store mængder regnvand fra de nordlige sidegader ved skybrud.

Ledningen etableres som en ø1000 med direkte udløb til Horsens Havn. Cirka 10 meter før kajkanten etableres en brønd hvor regnvand fra boligprojektet "Honnørkajen" ledes til skybrudsledningen. Denne løsning er valgt for ikke at skulle etablere 2 udløb gennem havnekajen lige ved siden af hinanden.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet frem til 14. december.

Jordvarmeanlæg

Middelfart Kommune har modtaget et projektforslag fra Føns Nærvarme for udvidelse af varmeproduktion ved fjernvarmeværket i Føns ved etablering af et jordvarmeanlæg.

Ifølge projektforslaget etableres der to frekvensstyrede varmepumper samt 10.000 meter jordslanger nedgravet i en meters dybde.

Miljø- og Energiudvalget i Middelfart Kommune havde forslaget til behandling på seneste møde, hvor det blev besluttet at sende det i høring hos berørte parter i fire uger.

Ved at installere varmepumperne kan miljøet spares for næsten 0,6 ton drivhusgas årligt, er det beregnet. Der tilknyttes forskning til opsætning af varmepumperne, som kan fremme intelligent styring af energisystemet.

Plejehjem

Greve Byråd har efter høringsperiodens afslutning vedtaget Kommuneplantillæg nr. 5 og Lokalplan nr. 11.54 for Friplejehjem i Hundige Øst endeligt.

Det nye plangrundlag giver mulighed for opførelse af plejeboliger i form af et karrébyggeri i varierende højder på tre-fire etager i op til 17 meter. Hele bebyggelsen har en maksimal bebyggelsesprocent på 90 med dertilhørende service- og fællesfaciliteter, parkeringsarealer og friarealer. Desuden sikrer planforslaget, at en del af parkeringspladserne bliver anlagt i konstruktion, og at friplejehjemmet har gode fælles friarealer i et afskærmet, indre haverum.

Kloakering

Billund Byråd har vedtaget Tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2018-2024, Filskov endeligt.

Med etablering af et boligområde på Slåenvej i henhold til lokalplan nr. 310 og etablering af erhvervsområde på Industrivangen i henhold til lokalplan nr. 321 skal spildevand afledes via spildevandskloakering til Sdr. Omme Renseanlæg. Regnvand nedsives på egen grund.

Projektet kan kræve etablering af en pumpestation og ledninger på privat areal. I den forbindelse vil det blive nødvendigt at indgå aftaler med berørte lodsejere. Byrådet er indstillet på at ekspropriere til pumpestation og ledningsanlæg.

Vindmøller

Esbjerg Byråd har sendt forslag til Lokalplan 12-030-0003 i høring sammen med ledsagende kommuneplantillæg og miljøkonsekvensrapport.

Det nye plangrundlag skal gøre det muligt at udskifte otte eksisterende vindmøller med fire større vindmøller på op til 180 meter i et område syd for Tjæreborg.

I forbindelse med realiseringen af planen skal fem boliger opkøbes og nedlægges og de tilhørende bygninger nedrives.

Separatkloakering

Ringkøbing-Skjern Byråd har vedtaget Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2019-2027 - Byggemodning ved Højsagervej og Høgevej, Videbæk endeligt.

Tillægget er det juridiske grundlag for tilpasning af kloakoplande beskrevet i Lokalplan 452, som beskriver byggemodning af et område til boligformål ved Højsagervej og Høgevej i Videbæk. Området ikke er egnet til nedsivning af tag- og overfladevand, og det skal derfor separatkloakeres med afledning af regn- og spildevand. Overfladevand fra befæstede arealer på grunde, vejarealer og arkeringspladser skal forsinkes og renses i regnvandsbassin inden det ledes videre i eksisterende regnvandskloak.

Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har godkendt, at der lokalplanlægges for et solcelleanlæg i tilknytning til Hjortmose vindmøllerne. Planlægningen gennemføres for ansøgers egen regning og risiko.

Det ansøgte solcelleprojektområdet er på cirka 255 hektar, og anlægget består af solcellemoduler, tekniske installationer og mindre teknikbygninger som transformere. Anlægget afgrænses af beplantningsbælter med minimum tre rækker træer.

Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en effekt på 130.000 MWh svarende til cirka 34.000 husstandes normalforbrug.

Da placeringen af solcelleanlægget er i tilknytning til eksisterende vindmølle- og solcelleområder er det administrationens vurdering, at Nørhede-Hjortmose projektet i hovedtræk lever op til kommuneplanens retningslinjer for større solcelleanlæg.

Udbygning af biogasanlæg

Biogasanlægget ved Ausumgaard planlægges udbygget, og i den forbindelse besluttede Økonomi-, erhvervs- og bosætningsudvalget i Struer Kommune forleden at sætte udarbejdelse af kommuneplantillæg nr. 3 - biogasanlæg ved Ausumgaard i gang.

Forslag til lokalplan for udvidelse af biogasanlægget ved Ausumgaard er under udarbejdelse, og i forbindelse med dette arbejde er projektet blevet nærmere afklaret. Afklaringen har medført, at biogasanlægget karakteriseres som en risikovirksomhed, hvilket gør det nødvendigt at udarbejde kommuneplantillæg.

Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har sagt god for, at er udarbejdes plangrundlag for et solcelleanlæg ved Gestinge som ønsket af GreenGo Energy. Når solcelleanlægget er i drift, forventes det at have en årlig produktion på 280.000 MWh.

Anlægget består af solcellemoduler, tekniske installationer og mindre tekniske bygninger som transformere.

I tilknytning til projektområdet ønsker ansøger, at etablere et område med udsigtspunkt, shelters og informationstavler. Udsigtspunktet ønskes etableret med overskydende lettere forurenet jord fra et motocrossbaneområde.

Solcelleanlæg

Ringkøbing-Skjern Byråd har sagt god for, at er udarbejdes plangrundlag for et solcelleanlæg ved Holmvej, Hemmet

Når solcelleanlægget er i drift forventes det at have en årlig produktion på 65.000.000 kWh. Anlægget består af solcellemoduler, tekniske installationer og mindre tekniske bygninger som transformere.

Solcelleanlæg

Økonomiudvalget i Brønderslev Kommune har sagt ja til at sætte lokalplanlægning for et solcelleanlæg ved Nejst i gang.

Projektområdet er på cirka 118 hektar, hvor ejerne planlægger at etablere et anlæg med en forventet en årlig strømproduktion på cirka 105.000 MWh.

Kommenter på artiklen
Tip redaktionen
Udvalgte artikler

Send til en kollega

0.062